Dagsorden

Forslag til dagsorden
Ved ordinær generalforsamling
Torsdag den 13 juni 2018 kl 18

 1. Mødet åbnes
 2. Fastsættelse af dagsorden
 3. Valg af dirigent samt sekretær for generalforsamlingen
 4. Konstatering af generalforsamlingens lovlige indvarsling
 5. Valg af to medlemmer som sammen med to bestyrelsesmedlemmer skal underskrive generalforsamlingens protokol
 6. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed under foreningsåret juni 2018 til maj 2019
 7. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 8. Revisorenes beretning
 9. Beslutning:
  a. Fastsættelse af resultat- og balanceregning
  b. Spørsmål om ansvarsfrihed for bestyrelsen
  c. disposition af resultat efter fastsat balanceregning
 10. Valg af bestyrelsen:
  a. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen
  b. Valg af bestyrelsemedlemmer
 11. Revisorer:
  a. Valg af to revisorer
  b. Valg af en eller to revisorsuppleant(er)
 12. Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat
  a. Valg af repræsentant til stiftelsens bestyrelse
 13. Spørgsmål om valgudvalg
 14. Fastsættelse af medlemskontigent
 15. Behandling af indkomne forslag
 16. Mødet afsluttes