GDPR

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Dansk Forening i Stockholm behandlar personuppgifter om dig, när du söker medlemskap i föreningen och under tiden som du är medlem. En personuppgift är all slags information, som kan kopplas till dig som person. Föreningen insamlar till exempel namn, adress, telefonnummer och e-mailadresse. Din integritet är viktig för oss och föreningen har rutiner för hur information om dig ska hanteras och skyddas.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Dansk Forening i Stockholm är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som föreningen  utför.  Föreningen delar inte dine personuppgifter med någon utomstående. Om du vill veta mer om vår behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kan du kontakta styrelsen på följande sätt: E-­post formand@danskforeningistockholm.se

NÄR DU SÖKER MEDLEMSKAP
När du söker medlemskap i föreningen behöver föreningen ditt namn, adress, telefonnummer och mailadresse.  

NÄR DU ÄR MEDLEM I FÖRENINGEN Under tiden du är medlem i föreningen 
Medlemsförteckningen innehåller uppgift om:
• varje medlems namn, telefonnummer, postadress och mailadresse
• tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen

SAMTYCKE
I vissa fall behöver föreningen ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Det gäller exempelvis om föreningen behöver publicera fotografier från någon föreningsaktivitet, Samtycke är frivilligt och inhämtas via mail. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

HUR LÄNGE BEVARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Medlemsförteckningen sparas så länge föreningen består och sju år därefter. Protokoll från styrelsens sammanträden samt stämmoprotokoll bevaras så länge föreningen består. Bokföringslagen anger att bokföringsmaterial ska bevaras i sju år plus innevarande år. 

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som föreningen hanterar om dig och kan därför begära ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att kräva att felaktiga eller missvisande uppgifter om dig rättas och att användningen av dem begränsas. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade eller överförda till andra organisationer (så kallad dataportabilitet). Vill du åberopa en sådan rättighet ska du kontakta styrelsen. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål på hur föreningen hanterar dina personuppgifter.