Dagsorden

Forslag til dagsorden
Ved ordinær generalforsamling
Torsdag den 8 juni 2023 kl. 18.30

 1. Mødet åbnes
 2. Fastsættelse af dagsorden
 3. Valg af dirigent samt sekretær for generalforsamlingen
 4. Konstatering af generalforsamlingens lovlige indvarsling
 5. Valg af to medlemmer som sammen med to bestyrelsesmedlemmer skal underskrive generalforsamlingens protokol
 6. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed under foreningsåret juni 2019 til og med maj 2020
 7. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 8. Revisorenes beretning
 9. Beslutning:
  a. Fastsættelse af resultat- og balanceregning
  b. Spørgsmål om ansvarsfrihed for bestyrelsen
  c. disposition af resultat efter fastsat balanceregning
 10. Valg af bestyrelsen:
  a. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen
  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. Revisorer:
  a. Valg af to revisorer
  b. Valg af en eller to revisorsuppleant(er)
 12. Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat
  a. Valg af repræsentant og suppleant til stiftelsens bestyrelse
 13. Spørgsmål om valgudvalg
 14. Fastsættelse af medlemskontingent
 15. Behandling af indkomne forslag
  1. Opløsning af foreningens grundfond og disposition af midlerne fra fonden 
 16. Mødet afsluttes